Algemene voorwaarden meubelbewaring

Gebruiksvoorwaarden

 1. Er geldt een algemeen rookverbod in het volledige opslagmagazijn.
 2. Toegang met persoonlijke code dagelijks van 6u00 tot 23u00. Geen toegang buiten deze uren (uitzonderingen mogelijk op aanvraag en na toelating door een VIO STOREBOX verantwoordelijke). Enkel geregistreerde personen (zijnde de personen vermeld op het huurcontract) mogen deze toegangscode gebruiken. Bij elke toegang dient de toegangscontrole gebruikt te worden. Ook al is de toegang open op dat ogenblik. Het is strikt verboden de opslagruimten te betreden zonder persoonlijke toegangscode gebruikt te hebben. Bij niet-naleving van deze regel zullen de bevoegde instanties onmiddellijk worden verwittigd. Bij verlies/diefstal van uw persoonlijke toegangscode dient u zich onmiddellijk aan te melden in één van onze vestigingen bij een VIO STOREBOX verantwoordelijke zodat de nodige maatregelen kunnen getroffen worden om misbruik te voorkomen.
 3. Elke klant dient voor de afsluiting van zijn opslageenheid gebruik te maken van een bij VIO STOREBOX aangekocht hangslot. Het is ten strengste verboden eigen sloten aan de opslageenheden te bevestigen. Bij overtreding zullen de eigen sloten onmiddellijk worden vervangen (door een VIO STOREBOX verantwoordelijke) door sloten van VIO STOREBOX en zal u opnieuw de kostprijs van een hangslot worden aangerekend aan het tarief dat op dat moment van toepassing is, vermeerderd met eventuele onkosten (plaatsingskosten, kilometervergoeding, …). De verantwoordelijkheid voor het afsluiten van de opslageenheden ligt volledig bij de geregistreerde personen, zijnde de personen vermeld op het huurcontract en in het bezit van een persoonlijke toegangscode.
 4. De maximumsnelheid binnen de magazijnen bedraagt 5 km/u. De doorgangen moeten steeds gevrijwaard worden voor doorgaand verkeer. Het is ten strengste verboden uw voertuig onbemand achter te laten. Bij niet naleven van deze regel, zal het voertuig getakeld worden op kosten van de eigenaar van dit voertuig.
 5. Door de opslageenheid van VIO STOREBOX in gebruik te nemen, aanvaardt de huurder de opslageenheid in de afmetingen zoals ze is. Dit kan licht afwijken van de in de publicaties vermelde afmetingen.
 6. De klant staat zelf in voor het stapelen van de goederen in de opslageenheid (-heden). De opgeslagen goederen dienen altijd op een veilige wijze gestapeld te worden en dit zonder ook maar enige druk op de zijwanden uit te oefenen. De maximale druk op de vloer bedraagt 300 kg/m².
 7. De opslageenheden dienen in dezelfde toestand te worden achtergelaten zoals ze aangeboden werden. Bij ondertekening van de overeenkomst gaat de klant ermee akkoord dat de opslageenheid zich in goede staat en netheid bevind. In dit opzicht zal een plaatsbeschrijving worden opgemaakt bij aanvang van de huur waar eventuele gebreken zullen worden opgelijst. Indien deze verantwoordelijkheid niet wordt opgevolgd, kan VIO STOREBOX additionele kosten aanrekenen voor het reinigen en/of herstellen van de opslageenheid.
 8. Het achterlaten van afval, materiaal, … in en rond de opslageenheden en het magazijn zal steeds beboet worden (minimumbedrag van 20 euro per achtergelaten voorwerp). Ook goederen die niet verwijderd zijn na afloop van de huurperiode, worden door VIO STOREBOX op welke wijze dan ook, op kosten van de huurder verwijderd.
 9. Persoonsgegevens worden verzameld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van persoonsgegevens. De klant verleent hiervoor zijn toestemming, voor zover deze verzameling van persoonsgegevens uitsluitend intern worden gebruikt en in geen enkel geval meegedeeld worden aan derden. De klant heeft te allen tijde toegang tot zijn persoonsgegevens en kan overbodige gegevens laten schrappen en onjuiste gegevens laten wijzigen.

 

Algemene voorwaarden

 1. TOEPASSINGSGEBIED
  Het VIO STOREBOX contract omvat de verhuring van één of meerdere opslageenheden en wordt voornamelijk bepaald door onderstaande voorwaarden en door bepalingen van het gemeen recht aangaande huur van onroerend goed, voorzien in artikelen 1714 tot 1762 bis van het Burgerlijk Wetboek (deze artikelen kunnen steeds geraadpleegd worden tijdens de kantooruren in de VIO STOREBOX kantoren. De Bewaking van de opgeslagen goederen valt niet onder het huurcontract.
 2. DOEL
  Het doel van het huren van een opslageenheid bestaat uitsluitend uit opslag van goederen.
  De klant mag de bestemming van het huurgoed niet wijzigen. In geen geval zal de handelshuurwetgeving van toepassing zijn op onderhavige huurovereenkomst.
  Alle goederen dienen eigendom te zijn van de geregistreerde personen, tenzij deze persoon een schriftelijke aantekening laat maken van het tegendeel in het door hem ondertekende huurcontract.
  Het is ten strengste verboden één of meerdere van volgende goederen op te slaan in de opslageenheden: toxische, ontvlambare en/of gevaarlijke stoffen, drugs, afvalstoffen, voeding, bederfelijke stoffen, wapens, cellen, weefsels, levende en levensvatbare substanties of substanties die behoren tot één van de volgende categorieën: bont, juwelen, kunstvoorwerpen, collectiestukken of onvervangbare goederen, liquide middelen en waardepapieren, goederen met een emotionele waarde of bijzondere waarde voor de klant of goederen die niet volgens de wet werden verkregen. Inbreuk op deze maatregel zal leiden tot het onmiddellijk verlaten van de opslageenheid, met betaling van een door VIO STOREBOX te bepalen vergoeding. Wettelijke inbreuken zullen steeds worden aangegeven aan de bevoegde instanties.
 3. AANSPRAKELIJKHEID
  De aansprakelijkheid van VIO STOREBOX berust uitsluitend in de verhuur van opslageenheden. Behoudens in geval van kwade trouw zal VIO STOREBOX dus niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade aan de opslageenheid of de opgeslagen goederen veroorzaakt door o.a. niet-limitatief: brand, ontploffing, diefstal, inbraak, vandalisme, overstroming, vochtigheid, schimmelvorming, roest, bliksem, knaagdieren of alle andere gelijkaardige gebeurtenissen. Het risico verbonden aan de opslag van goederen in de opslageenheid wordt volledig door de klant gedragen. Voor aansprakelijkheden ten laste van VIO STOREBOX verbindt de klant zich ertoe hier onmiddellijk binnen de 2 dagen, via een aangetekend schrijven aan VIO STOREBOX aangifte van te doen. De aansprakelijkheid van VIO STOREBOX zal in elk geval beperkt zijn tot de waarde van 2 maanden huurprijs.
 4. TARIEVEN
  De eerste standaardafrekening van de opslageenheid, zijnde de kost voor de huurperiode van ingangsdatum tot einde van de lopende maand plus de kost voor de daaropvolgende maand en waarborg van €50 per opslageenheid, is onmiddellijk betaalbaar bij opmaak van het huurcontract bij één van onze VIO STOREBOX verantwoordelijken OF via Ingenco (Online Banking) contract via onze KIOSK en/of online.
  Vervolgens zal maandelijks een huurfactuur worden opgemaakt voor de daaropvolgende maand. Uitzonderingen hierop mogelijk bij tijdelijke promoties, … .
  De huurprijs, vermeld op deze maandelijkse facturen, is opnieuw op voorhand betaalbaar uiterlijk op 15 kalenderdagen na factuurdatum.
  De minimale huurperiode bedraagt minimum één kalendermaand, tenzij anders overeengekomen met een VIO STOREBOX verantwoordelijke. Binnen deze minimale looptijd is het contract niet opzegbaar.
  Opzegging van uw huurcontract kan enkel maandelijks, ten laatste vóór de 15de kalenderdag van de laatste maand van uw huurperiode. Indien de opzegtermijn niet wordt gerespecteerd, zal de volgende maandelijkse huurfactuur automatisch worden opgemaakt met in acht name van de standaard betaaltermijn.
  Het opzeggen van een opslageenheid kan enkel schriftelijk gebeuren (per post en/of via mail) met vermelding van het huurcontractnummer en/of contractnaam (bevoegd persoon). Klanten die intekenen voor een lopende actie, verbinden zich ertoe gedurende de volledige periode van deze actie (vermeld op het huurcontract) de ruimte te huren. Ze hebben geen recht op terugbetaling bij vroegtijdig verlaten (vóór het einde van de actieperiode) van de opslageenheid.
  De maandelijkse huurprijs blijft de eerste 6 maanden ongewijzigd. Vanaf de eerste verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst kan VIO STOREBOX de huurprijs indexeren overeenkomstig artikel 1728bis Burgerlijk Wetboek. De aangepaste huurprijs is van toepassing, 15 dagen na verzending van de schriftelijke kennisgeving van herziening van de huurprijs door VIO STOREBOX.
  Bij niet akkoord heeft de klant dan uiteraard het recht het huurcontract op te zeggen volgens bovenstaande bepalingen.
 5. Elk bedrag dat op de vervaldag, zijnde 15 kalenderdagen na factuurdatum, niet op de rekening van VIO STOREBOX is gecrediteerd, wordt als wanbetaling beschouwd en heeft als gevolg dat maandelijks een conventionele intrest van 1% wordt aangerekend, waarbij elke begonnen maand als volledige maand wordt beschouwd. Bovendien zal de klant in geval van wanbetaling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn om de administratie- en inningskosten te dekken, t.b.v. 10% van het openstaand saldo met een minimum van 125,00 euro.
  VIO STOREBOX behoudt zich het recht voor de toegang tot de opslageenheid te ontzeggen aan de klant in geval van laattijdige betaling of bij wanprestaties door niet-naleving van één of meerdere bepalingen van de huurovereenkomst of van huidige algemene voorwaarden. Ingeval van wanbetaling of niet-naleving van één of meerdere bepalingen van de huurovereenkomst of het huishoudelijke reglement, behoudt VIO STOREBOX zich tevens het recht voor om al haar contractuele verbintenissen te schorsen of op te zeggen en het gehuurde goed te ontruimen op kosten van de huurder na tussenkomst van de Vrederechter. VIO STOREBOX verbindt zich ertoe, vooraleer tot ontruiming van de opslageenheid over te gaan, de klant 3 schriftelijke verwittigingen tot betaling van de vervallen huur toe te zenden, vermeerderd met eventuele bijkomstige kosten (conventionele intresten, administratie en herinneringskosten), zijnde een herinnering, een rappelerende aangetekende ingebrekestelling en een rappelerende aangetekende ingebrekestelling met aanmaning tot ontruiming.
 6. De klant doet afstand van elk recht op verhaal aangaande tijdelijke technische storingen van de toegang tot de opslageenheden.
  Tevens heeft VIO STOREBOX het recht om de gehuurde opslageenheden te betreden voor herstellings-, verbeterings- of verfraaiingswerken, mits dit voorafgaandelijk schriftelijk te hebben gemeld aan de klant. Er is geen kennisgeving vereist bij noodgevallen, indien de klant één van zijn verplichtingen niet nakomt of als er tekenen zijn dat hij zijn verplichtingen niet nakomt.
  Indien de nodige herstellings-, verbeterings- of verfraaiingswerken aan een verhuurde opslageenheid vereisen dat deze opslageenheid (tijdelijk) wordt vrijgemaakt, zal VIO STOREBOX (tijdelijk) een andere opslageenheid ter beschikking te stellen aan de klant. Indien de klant nalaat om tijdig na de schriftelijke kennisgeving van VIO STOREBOX de gehuurde opslageenheid vrij te maken en de opgeslagen goederen te verplaatsen naar de (tijdelijke) andere opslageenheid, behoudt VIO STOREBOX zich het recht voor om zelf deze goederen te verplaatsen.
  VIO STOREBOX zal geen schadevoering erkennen als één van de omstandigheden opgesomd in huidige bepaling zich voordoet en VIO STOREBOX zich op eender welke manier de toegang verschaft tot de opslageenheden, zelfs indien dit leidt tot beschadigingen of verwijdering van de opgeslagen goederen.
 7. Beschadigingen aan de opslageenheden en/of aanhorigheden buiten de opslageenheden dienen steeds binnen 24 uur schriftelijk of telefonisch gemeld te worden aan een verantwoordelijke van VIO STOREBOX. De klant erkent dat de door hem aangebrachte schade op zijn kosten zal worden hersteld door VIO STOREBOX.
  In geen geval zal VIO STOREBOX aansprakelijk zijn voor beschadigingen aan de opgeslagen goederen van de klant, indien deze schade veroorzaakt werd door derden of door andere klanten.
 8. De klant erkent dat VIO STOREBOX, in hoedanigheid van verhuurder, conform artikel 1752 Burgerlijk Wetboek juncto artikel 2279, een pandrecht heeft op de goederen die in de opslageenheid zijn ondergebracht. Tevens erkent de klant dat VIO STOREBOX, in haar hoedanigheid van verhuurder, conform artikel 20 van de Hypotheekwet, een voorrecht heeft op de goederen die in de opslageenheid zijn ondergebracht.
 9. De opslageenheden mogen enkel na schriftelijke toelating van VIO STOREBOX worden overgedragen of onderverhuurd.
 10. Kennisgevingen aan VIO STOREBOX dienen steeds te gebeuren aan het adres van de VIO STOREBOX , Krijgsbaan 241 te 2070 Zwijndrecht. Kennisgevingen aan de klant zullen geldig geschieden op het adres dat door de klant is opgegeven op de huurovereenkomst. In geval van wijziging van deze adresgegevens, zal de klant VIO STOREBOX hier schriftelijk van in kennis stellen.
 11. De nietigheid van één van de vermelde bepalingen heeft geenszins de nietigheid van het contract tot gevolg.
 12. De klant verbindt zich ertoe alle reglementen en voorwaarden strikt na te leven. Bij ondertekening van het huurcontract erkent de klant deze reglementen en voorwaarden in zijn bezit te hebben en de bepalingen ervan goed gelezen en aanvaard te hebben.
 13. Alle geschillen voortvloeiend uit huidige huurovereenkomst worden uitsluitend beheerst door en worden geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch Recht. Geschillen tussen VIO STOREBOX en de klant die niet minnelijk kunnen worden geregeld zullen worden voorgelegd aan en beslecht worden door de bevoegde rechtbanken van de plaats van de opslageenheid.