Algemene voorwaarden meubelbewaring

Gebruiks- en Algemene voorwaarden

Artikel 1. Voorwerp en aard van de overeenkomst
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten tussen VIO STOREBOX als “verhuurder” enerzijds en de huurder die een opslagruimte (of enig ander opslagproduct of opslagdienst zoals parking, lift, enz….) gebruikt of volgens contract het recht op gebruik hiervan heeft, hierna te noemen “huurder”, anderzijds.

De gebruikte opslagruimte, het opslagproduct of de opslagdienst worden hierna “STOREBOX” genoemd, terwijl deze gebruiks- en algemene voorwaarden integraal deel uit maken van de huurovereenkomst anderzijds “overeenkomst” zullen genoemd worden. Inzake de goederen die worden opgeslagen of die waar ook geplaatst worden op de VIO STOREBOX sites (met inbegrip van de STOREBOX) zal de referentie “goederen” gebruikt worden.

De overeenkomst valt niet onder de bepalingen van de Wet van 30 april 1951 op de Handelshuurovereenkomsten.

 

Artikel 2. Bestemming en gebruik

2.1. VIO STOREBOX verhuurt aan de huurder een STOREBOX conform de bepalingen van de overeenkomst met als enig doel de opslag van (toegestane) goederen. Het is de huurder niet toegestaan aan de STOREBOX een andere bestemming te geven. Huurder erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat niets in de overeenkomst zo kan worden uitgelegd dat de huurder, inzake de STOREBOX, eigendom of enig ander zakelijk recht verwerft. VIO STOREBOX zal bovendien inzake de gehuurde STOREBOX en/of de opslagen goederen hoe dan ook nooit fungeren als magazijnier, bewaker of bewaarnemer.

Bij het aangaan van de overeenkomst garandeert de huurder als enige het juridisch en/of economisch eigendom van de goederen te bezitten en bijgevolg alle aansprakelijkheid in verband met de goederen te aanvaarden. De huurder zal VIO STOREBOX vergoeden en vrijwaren inzake elke kost, vordering of enige andere actie van een derde partij in verband met de goederen (met inbegrip van alle geschillen die te maken hebben met betwistingen inzake eigendomsrecht of het recht op bezit).

2.2. De huurder zal de STOREBOX gebruiken en onderhouden met de nodige zorg alsook in overeenstemming met de toegestane bestemming en de bepalingen van de overeenkomst. De STOREBOX moet, behalve tijdens logistieke werkzaamheden in de STOREBOX door de huurder, te allen tijde afgesloten zijn. Tevens dient de STOREBOX steeds netjes onderhouden te zijn. De huurder is verantwoordelijk voor het verwijderen van enig vuil en afval uit de STOREBOX. Het is de huurder niet toegestaan afval of goederen (of delen van goederen al dan niet in verpakking) in of rond de STOREBOX achter te laten, op straffe van een boete van tenminste € 25 per achtergelaten eenheid. Bovendien zal de huurder in zulke omstandigheden aansprakelijk zijn voor alle (afval)verwijderingskosten met een minimum van € 35/m3. Transporthulpmiddelen, ter beschikking gesteld door VIO STOREBOX, dienen na gebruik steeds onbeschadigd op de daarvoor voorzien “haven” teruggezet te worden, en dit op straffe van €100,00.

2.3. De huurder bevestigt de STOREBOX te hebben bezocht en geïnspecteerd en deze te aanvaarden in goede staat en geschikt voor het wettelijke en overeengekomen doel en het gebruik waarvoor de verhuurder de STOREBOX ter beschikking stelt. De huurder begrijpt en aanvaardt het veiligheids- en beveiligingsniveau alsook de toepasselijke reglementen. VIO STOREBOX verstrekt uitdrukkelijk geen garanties en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot enerzijds het wettelijk en overeengekomen doel en gebruik en anderzijds de veiligheids- en beveiligingsverwachtingen.

2.4. De huurder aanvaardt dat alle opgaven betreffende de afmetingen van een STOREBOX, schattingen zijn en een gemiddelde van een groter aantal STOREBOXEN. Elke afwijking tussen de werkelijke grootte van een STOREBOX en de aangegeven grootte in de overeenkomst geeft geen enkele partij enig recht en kan nooit leiden tot een prijsaanpassing.

2.5. De huurder zal voldoen aan alle bepalingen van deze overeenkomst, de wet en de plaatselijke regelgeving alsook aan de mogelijke instructies van de lokale en nationale overheden, de nutsbedrijven en de verzekeraars.

2.6. De huurder erkent en aanvaardt volledig verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn voor alle handelingen van de personen die toegang hebben tot de STOREBOX of die gebruik maken van de toegangscode en sleutel van huurder en elke verwijzing naar “huurder” in deze voorwaarden houdt tevens een verwijzing in naar dergelijke personen.

2.7. De huurder is ertoe gehouden de STOREBOX op een zodanige wijze te gebruiken dat de omgeving, het milieu en de andere site gebruikers hier nooit enige hinder van ondervinden (bijv. geen lawaai van welke toestellen ook , geen stof, straling of geuren en lekkages). De huurder moet altijd de nodige voorzorgsmaatregelen nemen teneinde dergelijke omgevings- en milieuhinder- en/of schade te voorkomen.

2.8. Het is de huurder niet toegestaan, de STOREBOX te gebruiken als werkplaats, of er handelsactiviteiten uit te voeren, of er een vestiging, domicilie te vestigen. Tevens mogen er geen elektrische apparaten of andere toestellen aangesloten en/of gebruikt worden in de STOREBOX gebouwen.

2.9. Het is de huurder strikt verboden in de STOREBOX de volgende goederen op te slaan (deze lijst is niet beperkend):

 • juwelen, bont, kustvoorwerpen, collectiestukken of onvervangbare voorwerpen, voorwerpen met een emotionele of bijzondere waarde,
 • cash (contanten), waardepapieren, effecten of aandelen,
 • elk voorwerp dat rook, geur, of straling afgeeft,
 • dieren, planten of enig ander levend organisme,
 • afval en alle mogelijke afvalstoffen (waaronder ook plantaardige, dierlijke en giftige/gevaarlijke afvalstoffen),
 • voedsel en andere aan bederf onderhevige zaken tenzij deze zodanig stevig verpakt en tegen bederf behandeld zijn dat ze geen ongedierte aantrekken of enige andere vorm van overlast kunnen veroorzaken,
 • vuurwapens, springstoffen of munitie,
 • illegale substanties zoals drugs, illegale voorwerpen of goederen die illegaal verkregen zijn zoals smokkelwaar of gestolen goederen, enz.
 • chemicaliën, radioactieve stoffen, biologische agenten,
 • asbest, crocidoliet en/of blauwleer,
 • (kunst) mest,
 • gasflessen en/of accu’s,
 • vuurwerk,
 • auto- en/of motorwrakken ; het opslaan van (oldtimer) auto’s, campers (verder inbegrepen in het begrip auto) en/of motoren die geen wrakken zijn is toegestaan met dien verstande dat onder de auto en/of motor een door VIO STOREBOX goedgekeurde beschermingsbak of beschermingsmat aanwezig is teneinde te voorkomen dat lekkende vloeistoffen het milieu aantasten, tevens dient de aanwezigheid van brandstof (benzine of diesel) in de daarvoor bestemde brandstoftank tot een minimum beperkt te zijn (LPG is in de site niet toegelaten); bovendien moet door huurder te allen tijde voor deze auto’s en/of motoren een adequate verzekering in stand gehouden te worden.
 • brandbare en ontvlambare materialen of vloeistoffen waaronder benzine en diesel (maar met uitzondering van het toegestane minimum voor auto’s en/of motoren zoals gesteld hierboven),
 • alle mogelijke andere giftige, ontvlambare, ontplofbare of gevaarlijke stoffen of preparaten die als zodanig zijn hernomen onder de toepasselijke wetgeving of de lokale regelgeving, zoals:
  • ontplofbare stoffen en preparaten zoals spuitbussen (waaronder luchtverfrissers, haarlak, autolak, vernis en autoruitenontdooier); sprays en (vloeibare) gassen zoals LPG, waterstof, acetyleen, propaan en butaan,
  • oxiderende stoffen en preparaten zoals waterstof- en andere peroxiden, chloraten, sterke salpeter- en perichloorzuren,
  • (zeer licht) ontvlambare stoffen en preparaten, zoals petroleum, benzeen, brandalcohol of methanol, terpentijn, white spirit, aceton, verf, ruitenontdooier, luchtverfrisser, contact- en neopreenlijm,
  • (zeer) giftige stoffen en preparaten zoals methanol, ontvlekkers, pesticiden,
  • schadelijke stoffen en preparaten zoals reinigingsproducten, verfverdunners, houtbeschermingsproducten, afbijtproducten voor verf,
  • bijtende stoffen en preparaten zoals ontstopper voor afvoerbuizen, ontkalker, bijtende soda, sterke zuren, afbijtproducten zoals oven en wc-reinigers,
  • irriterende stoffen en preparaten,
  • sensibiliserende stoffen en preparaten,
  • kankerverwekkende stoffen en preparaten,
  • mutagene stoffen en preparaten,
  • voor de voortplanting giftige stoffen en preparaten,
  • milieugevaarlijke stoffen en preparaten zoals cfk’s, pcb’s en pct’s; pesticiden en zware metalen zoals kwik in thermometers, cadmium en zink uit batterijen, lood en koper, bestrijdingsmiddelen (pesticiden en herbiciden).

2.10. Er geldt een algemeen rookverbod in het volledige opslagmagazijn.

2.11. Indien de huurder handelt in strijd met de artikelen 2.8 en/of 2.9 is de huurder jegens VIO STOREBOX aansprakelijk voor alle schade die VIO STOREBOX hierdoor mocht lijden en stelt de huurder zich bloot aan mogelijke strafrechtelijke vervolgingen. De huurder neemt er nota van dat VIO STOREBOX de goederen niet zal controleren of nagaan of deze in overeenstemming zijn met de bepalingen van de overeenkomst.

2.12. In het geval wordt vermoed dat de huurder in strijd handelt met deze overeenkomst, meer bepaald in strijd met artikel 2 van dit document, dan heeft VIO STOREBOX het recht om de bevoegde overheden hieromtrent in te lichten en deze toegang te verschaffen tot de STOREBOX voor verificatie doeleinden (alle kosten ten laste van huurder). VIO STOREBOX kan, maar is niet verplicht, de huurder hiervan in kennis te stellen.

 

Artikel 3. Huurperiode
Een overeenkomst wordt afgesloten voor een initiële minimum periode van 1 kalendermaand, aangevuld met het aantal huurdagen tot het begin van deze kalendermaand, tenzij anders wordt overeengekomen onder de speciale voorwaarden. Na deze minimum periode wordt de overeenkomst automatisch voor een onbepaalde duur verlengd en kan de overeenkomst ten allen tijde worden geannuleerd door beide partijen en dit door middel van een schriftelijke kennisgeving per brief of per mail (viostorebox@vio.be) en met een opzegtermijn van tenminste 15 dagen voor einde kalendermaand.

 

Artikel 4. Huurpriis. betaling en wanbetaling

4.1. De verschuldigde huurprijzen en vergoedingen zullen per maand gefactureerd worden samen met de eventueel verschuldigde BTW (indien van toepassing).
Bij de ondertekening van de overeenkomst moet de huurder:

 1. een eerste verschuldigde factuur betalen die betreft: de huurprijs en borg alsook eventuele bijkomende vergoedingen en kosten in verband met de eerste maand opslag,
 2. een uniek slot met bijbehorende sleutels aanschaffen (tenzij huurder reeds bij VIO STOREBOX een dergelijk slot aangekocht heeft) en
 3. een administratiekost te betalen.

4.2. De huurprijs (exclusief eventuele belastingen) blijft gedurende de eerste zes (6) maanden van de overeenkomst ongewijzigd. Daarna behoudt VIO STOREBOX zich het recht voor de huurprijs en eventuele kosten op gezette tijden te herzien. Herziene huurprijzen en kosten zijn van toepassing 30 dagen na publicatie of schriftelijke kennisgeving door VIO STOREBOX.
VIO STOREBOX vraagt bij de ondertekening van de overeenkomst aan huurder een waarborgsom, gelijkwaardig aan 1 maand huur, teneinde een correcte naleving van de overeenkomst te verzekeren. VIO STOREBOX kan alle onbetaalde huurgelden, vergoedingen en kosten die voortvloeien uit een niet-naleven van de overeenkomst verhalen op deze waarborg (zonder hiertoe verplicht te zijn). Indien VIO STOREBOX het nodig acht verhaal te moeten uitoefenen op de gestelde waarborg, dan moet de huurder onmiddellijk de waarborgsom aanvullen tot het bedrag opnieuw overeenkomt met het bedrag van de initieel betaalde waarborg. Er worden door VIO STOREBOX nooit intresten betaald op gestorte waarborgen.

4.3 De huurder verbindt zich ertoe de maandelijkse huurprijs en kosten vooraf te betalen, en dit telkens vóór de 1ste dag van de nieuwe kalendermaand. Als betalingsreferentie, dient steeds de gestructureerde mededeling vermeld op de factuur, gebruikt. Indien er met een doorlopende opdracht betaald wordt, evenals bij andere betalingen, dienen steeds de naam van de huurder (zoals vermeld op het contract) en het contractnummer als betalingsreferentie opgenomen te worden. Zonder deze gegevens kan de betaling niet toegewezen worden en wordt de overeenkomst als onbetaald beschouwd.

4.4. De huurder erkent en gaat ermee akkoord, in geval van contractwijziging of contractopzegging alvorens de STOREBOX effectief in gebruik te nemen, aan VIO STOREBOX een vergoeding verschuldigd te zullen zijn die gelijk is aan de huurprijs en eventuele kosten voor een periode van 15 dagen. De rest van de huurgelden, vergoedingen en kosten betaald bij de ondertekening van de overeenkomst zal zo snel mogelijk door VIO STOREBOX aan huurder terugbetaald worden. Een dergelijke terugbetaling zal nooit gebeuren door middel van contanten.

4.5. VIO STOREBOX mag (zodra het beschikt over het emailadres van huurder), naar eigen goeddunken, voor de verrekening van de maandelijkse huurprijs en kosten, elektronische facturen opstellen. Indien de klant eveneens een papieren factuur via de post wenst te ontvangen kan hiervoor een maandelijkse kost aangerekend worden (cfr. tarieflijst). Daarnaast aanvaardt de huurder, voor alle doeleinden, email als een correct en afdoende middel van communicatie tussen VIO STOREBOX en de huurder. Hier kan enkel in uitzonderlijke gevallen van afgeweken worden.

4.6. Als de betaling van de maandelijkse huurprijs en kosten niet volledig ontvangen werd op de voorziene vervaldatum (zijnde vóór de 1ste dag van de nieuwe kalendermaand), dan mag VIO STOREBOX de huurder de toegang tot de STOREBOX ontzeggen tot op het moment dat het totale uitstaande saldo betaald is. VIO STOREBOX heeft tevens het recht de huurder een administratieve vergoeding aan te rekenen als volgt: € 25,00 voor de eerste herinneringsbrief en € 50,00 voor iedere hierop volgende herinnering, aanmaning of ingebrekestelling.

4.7. Indien een huurprijs of kost verschuldigd krachtens de overeenkomst niet betaald is binnen de 30 dagen na de voorziene vervaldatum dan verwerft VIO STOREBOX de volgende aanvullende rechten:

 1. de mogelijkheid, naar eigen goeddunken, de goederen te verwijderen uit de STOREBOX teneinde deze over te brengen naar alternatieve opslaglocaties zonder enige aansprakelijkheid voor enig verlies of schade ten gevolge van deze verwijdering/overdracht,
 2. de mogelijkheid om alle kosten die voortvloeien uit de verwijdering en overdracht van de goederen aan de huurder aan te rekenen alsook de bijkomende opslagkosten elders samen met alle kosten die herhaalde verwijderingen/overdrachten met zich zouden meebrengen,
 3. de mogelijkheid de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en vervolgens de huurder een maandelijkse bezettingsvergoeding aan te rekenen voor een bedrag gelijk aan de maandelijkse huurprijs,
 4. de mogelijkheid voor VIO STOREBOX de goederen in de STOREBOX als verlaten goederen (res derelicta) te beschouwen en zich, naar eigen goeddunken, te ontdoen van deze goederen. De opbrengsten van een verkoop in overeenstemming met artikel 4.7 kunnen door VIO STOREBOX weerhouden worden ter kwijting van eventuele kosten van VIO STOREBOX naar aanleiding van de uitoefening van de rechten onder dit artikel en ter kwijting van alle andere sommen verschuldigd aan VIO STOREBOX uit hoofde van deze overeenkomst. Het saldo van de opbrengsten zal aan de huurder terugbetaald worden (of aan de curator in het geval van faillissement van de huurder). In de mate een huurder niet gelokaliseerd kan worden of nalaat het saldo van de opbrengsten te innen, dan zal VIO STOREBOX het saldo van de opbrengsten verder bijhouden voor rekening van de huurder. Niets in dit artikel zal afbreuk doen aan VIO STOREBOX’s recht op betaling inzake huurgelden of enige andere som verschuldigd uit hoofde van deze overeenkomst en dit ongeacht of VIO STOREBOX er al dan niet voor gekozen heeft de rechten hierboven aangegeven uit te oefenen.

4.8. De huurder gaat ermee akkoord dat alle goederen in de STOREBOX tot zekerheid dienen van VIO STOREBOX’s recht op betaling van de huurprijs, kosten of enige andere som verschuldigd en dat de toegang tot de goederen kan geweigerd worden tot op het moment dat alle uitstaande sommen betaald zijn. De huurder aanvaardt tevens dat deze zekerheid op de goederen in de STOREBOX tot een verlies van eigendom kan leiden. De huurder erkent meer bepaald dat VIO STOREBOX, in haar hoedanigheid van verhuurder, een voorrecht geniet op alle goederen die worden bewaard in de STOREBOX, dit in toepassing van artikel 20,1° van de Hypotheekwet.

 

Artikel 5. Huishoudeliik Reglement
5.1. Toegang tot en verlaten van de VIO STOREBOX site.
De huurder krijgt een persoonlijke toegangscode die het hem mogelijk maakt de VIO STOREBOX site binnen te komen. Telkens de huurder toegang wil tot de STOREBOX zal hij gebruik moeten maken van zijn/haar persoonlijke toegangscode en sleutel. VIO STOREBOX staat niet toe de VIO STOREBOX site binnen te komen of te verlaten door een andere huurder naar binnen te volgen zonder de persoonlijke toegangscode te hebben ingevoerd. VIO STOREBOX staat de huurder niet toe bij binnenkomst of verlaten van de VIO STOREBOX site andere personen of voertuigen de VIO STOREBOX site te laten betreden of verlaten. Gelijktijdig met huurder de VIO STOREBOX site betreden of verlaten is slechts toegestaan voor personen die behoren tot het gezelschap van de huurder. De huurder dient er zich altijd van te verzekeren dat alle deuren en poorten gesloten zijn na het binnenkomen of verlaten van de VIO STOREBOX site. De verstrekte toegangscode en sleutel zijn strikt persoonlijk en mogen in geen geval door derden gebruikt worden. In het geval dat een huurder derden toegang wil geven tot de STOREBOX, moet de huurder hiervoor specifieke toestemming aan de VIO STOREBOX Store Manager aanvragen. De huurder zal altijd verantwoordelijk zijn voor de derden aan wie toegangscode en sleutel zijn afgegeven. Mocht een huurder zijn/haar persoonlijke toegangscode en/of sleutel kwijt zijn, dan moet deze persoonlijk een nieuwe toegangscode en/of sleutel aanvragen bij de VIO STOREBOX Store Manager of een Store medewerker.

Tenzij anders is overeengekomen, is de STOREBOX toegankelijk voor de huurder elke weekdag van 6.00 tot 23.00 uur. Ongelimiteerde toegang, 7 dagen per week – 24 uur per dag, is mogelijk tegen een meerprijs van € 20,00 per maand. VIO STOREBOX is niet verantwoordelijk voor eventuele tijdelijke technische storingen, sneeuw of ongemakken, enz. die beletten dat huurder de STOREBOX binnen kan komen/verlaten of die het gebruik van de liften onmogelijk maken.

5.2. Toegang van de huurder tot de STOREBOX.
Elke STOREBOX is beveiligd met een afsluitsysteem waarin een STOREBOX hangslot aangebracht wordt. De huurder is als enige verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de STOREBOX. Het aanbrengen van een tweede slot is niet toegestaan. Voor het verwijderen van een slot, genoodzaakt door niet naleving van de overeenkomst door huurder, of op verzoek van huurder bij verlies van zijn sleutels, wordt aan huurder een bedrag van € 190,00 in rekening gebracht.

5.3. Procedure in geval van noodgevallen/brand.De huurder is verantwoordelijk om vertrouwd te geraken met de veiligheidsprocedures in geval van noodgevallen of brand en om de branden vluchtroutes te leren kennen. Nooduitgangen liggen verspreid over het gebouw en zijn duidelijk gemarkeerd. De huurder en personen in zijn gezelschap mogen deze nooduitgangen nooit blokkeren en moeten deze uitgangen te allen tijde vrijlaten. De huurder mag enkel gebruik maken van de nooduitgangen in het geval van situaties die een noodevacuatie vereisen zoals brand of stroomuitval. In het geval van misbruik zal VIO STOREBOX van de huurder alle hierdoor veroorzaakte kosten terugvorderen.

5.4. VIO STOREBOX site.
Buiten het gebouw:
De maximumsnelheid voor gemotoriseerde voertuigen is te allen tijde:

 1. de laagst haalbare snelheid of
 2. 15 km/h.

Parkeren is alleen toegestaan op de aangewezen plaatsen. Het Verkeersreglement is van toepassing.
Binnen de VIO STOREBOX site geldt een strikt rookverbod en een strikt verbod op het gebruik van vuur. Motor, koelaggregaat, geluidsinstallatie en andere bronnen van uitstoot of geluidsproduktie van geparkeerde voertuigen dienen te zijn uitgeschakeld. Bij gebruik van een laadklep dient het eventueel noodzakelijke gebruik van een verbrandingsmotor tot het minimum beperkt te worden.

De doorgangen in het magazijn dienen steeds gevrijwaard te zijn en de ingang van andere STOREBOX-eenheden mag nooit geblokkeerd worden.

Het gebruik van transportwagentjes, liften of enige andere uitrusting die door VIO STOREBOX ter beschikking wordt gesteld is altijd voor eigen risico van huurder. De huurder moet erop letten dat geen enkel van deze gebruikt of bediend worden door kinderen.

Binnen de VIO STOREBOX site mogen kinderen nergens zonder toezicht door een volwassene achtergelaten worden. Transportwagentjes en andere transportmiddelen die eigendom zijn van VIO STOREBOX mogen door huurder niet in een STOREBOX opgeslagen worden op straffe van een boete van minstens € 30,00 per transportmiddel/per dag van opslag van het transportmiddel.

De huurder mag geen goederen opslaan indien hierdoor het maximale draagvermogen van de vloer (300 kg/m²) overschreden wordt. De huurder is verantwoordelijk hiervan naleving te verzekeren en moet het maximale laadvermogen met de VIO STOREBOX Store Manager of een Store medewerker bespreken. Goederen in de STOREBOX moeten altijd op een veilige manier opgeslagen worden, zonder druk uit te oefenen op de wanden van de STOREBOX. VIO STOREBOX is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsels/ schade door of aan de goederen.

VIO STOREBOX heeft geen enkele verplichting om goederen voor huurder in ontvangst te nemen.

 

Artikel 6. STOREBOX en beschikbaarheid van de STOREBOX
6.1. Ten laatste op het ogenblik van of

 1. de startdatum van de overeenkomst, of
 2. het feitelijk in gebruik nemen van de STOREBOX,
  wordt de STOREBOX opgeleverd en aanvaard in goede staat zonder gebreken en perfect schoon.

6.2. VIO STOREBOX heeft altijd het recht om de huurder een andere STOREBOX van een vergelijkbaar of groter type aan te bieden zonder dat dit extra kosten voor huurder of verhuurder met zich meebrengt.

6.3. Als er geen STOREBOX van het overeengekomen type beschikbaar is op de datum van het in gebruik nemen van de STOREBOX, dan heeft VIO STOREBOX de keuze;

 1.  de huurder een STOREBOX van een ander type aan te bieden in zoverre die beantwoordt aan de behoeften van de huurder of
 2.  de overeenkomst op te schorten tot op het moment dat een STOREBOX van het overeengekomen type beschikbaar is. In het laatste geval worden de verplichtingen van de huurder uit hoofde van overeenkomst opgeschort tot de STOREBOX beschikbaar is en de huurder is geen huurgelden en kosten verschuldigd tot op de dag dat de STOREBOX effectief ter beschikking wordt gesteld. Bovendien heeft de huurder in dergelijk geval van opschorting, als enige remedie, het recht de overeenkomst te beëindigen tegen volledige terugbetaling van de betaalde huurgelden, vergoedingen en kosten. VIO STOREBOX is nooit aansprakelijk voor enige schade ten laste van de huurder als gevolg van enige vertraging in de beschikbaarheid van een STOREBOX.

6.4. De huurder is niet gerechtigd tot het exclusieve bezit van een STOREBOX. VIO STOREBOX heeft te allen tijde het recht een alternatieve STOREBOX voor te stellen alsook het recht de huurder te vragen de goederen te verhuizen naar de voorgestelde alternatieve STOREBOX, mits een voorafgaande verwittiging van tenminste 14 dagen hieromtrent.

 

Artikel 7. Verbod op onderhuur en overdracht
7.1. Het is de huurder niet toegelaten de STOREBOX geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of hoe dan ook door derden te laten gebruiken met uitzondering met de schriftelijke toestemming van de verhuurder.

7.2. Het voordeel van de overeenkomst is persoonlijk en de huurder gaat ermee akkoord dat het verboden is de overeenkomst aan derden over te dragen behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van VIO STOREBOX. Het recht om de STOREBOX te bezetten kan enkel door de huurder uitgeoefend worden.

 

Artikel 8. Bepaling van de aansprakeliikheden
8.1. Het risico verbonden aan de opslag van goederen in de STOREBOX wordt altijd en uitsluitend door de huurder gedragen. VIO STOREBOX is niet aansprakelijk voor enige schade aan de goederen noch zal VIO STOREBOX aansprakelijk zijn voor enige andere goederenschade of economisch verlies van de huurder. VIO STOREBOX geeft de huurder geen garanties of zekerheden met betrekking tot de bewaring, het toezicht of de veiligheid inzake de VIO STOREBOX site of de STOREBOX. VIO STOREBOX zal de goederen niet controleren en zal ook niet nagaan of de goederen geschikt zijn voor opslag dan wel of deze in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen en de bepalingen en/of beperkingen van deze overeenkomst. VIO STOREBOX aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade bij de huurder indien de opslag van de goederen ongepast, onveilig of illegaal zou zijn.

8.2. In geval zij hierom gevraagd wordt zal VIO STOREBOX altijd inspecties of controles in de STOREBOX van nationale, lokale, regelgevende of strafrechtelijke overheden en instanties toelaten. VIO STOREBOX zal huurder hieromtrent niet inlichten en zij zal ook niet overgaan tot controle van de rechten van deze overheden of instanties. VIO STOREBOX is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke inspecties of controles. Er is bijgevolg (zonder enige beperking) geen aansprakelijkheid voor schade aan de opgeslagen goederen en/of sloten en aangebrachte installaties. De huurder is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die VIO STOREBOX zou kunnen lijden als gevolg van de inspecties of controles.

8.3. De huurder zal VIO STOREBOX, op een doorlopende basis, vrijwaren tegen kosten, vorderingen, aansprakelijkheden, schade of uitgaven die VIO STOREBOX lijdt of maakt ten gevolge van het gebruik door de huurder van de STOREBOX waaronder zonder beperking alle door een derde partij of overheid/instantie ingediende vorderingen als gevolg van het misbruik van een STOREBOX door de huurder.

8.4. VIO STOREBOX is nooit aansprakelijk voor de indirecte of gevolgschade geleden door de huurder met inbegrip van een gederfde aankoop, gederfde winsten, gemiste kansen, verlies van verwachte besparingen, een verloren reputatie of enige schade als gevolg van de activiteiten van andere huurders of als gevolg van belemmeringen in het gebruik van de STOREBOX veroorzaakt door derden.

8.5. De huurder gaat ermee akkoord dat gegeven:

 1. de eigen mogelijkheid van verzekering teneinde de waarde van de goederen te beschermen,
 2. het feit dat VIO STOREBOX geen initiatieven neemt om het gebruik door de huurder van de STOREBOX te controleren,
 3. het feit dat VIO STOREBOX niet in de mogelijkheid verkeert om het risico van de huurder correct in te schatten, en
 4. het potentieel grote verschil tussen de door de huurder betaalde huurgelden/kosten en de schade die de huurder mogelijkerwijze lijdt,

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel 8 billijk en redelijk zijn.

 

Artikel 9. Verplichting tot verzekering
Gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst moet de huurder de goederen verzekeren tegen schade binnen het kader van een brandverzekering teneinde de volledige waarde van de goederen te beschermen. Indien dit niet gebeurt zal alle verlies en schade (door welke oorzaak ook met inbegrip van grove nalatigheid door VIO STOREBOX) voor het risico en de rekening van de huurder zijn.

De huurder stemt ermee in om deze verzekering te onderschrijven bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij. Een dergelijke verzekering moet een artikel in het voordeel van VIO STOREBOX bevatten op grond waarvan de verzekeraar afziet van alle rechten van verhaal jegens VIO STOREBOX, VIO STOREBOX’s verzekeraars en contractuele partners.

Bovendien heeft de huurder bij afsluiten van de overeenkomst de verplichting VIO STOREBOX een bewijs (certificaat) van dergelijke verzekering over te maken. Zolang een dergelijk bewijs niet is afgeleverd, is de huurder persoonlijk aansprakelijk.

De huurder zal VIO STOREBOX, VIO STOREBOX’s verzekeraar(s) en contractuele partners altijd vrijwaren van en beschermen tegen eventuele verhaal-aanspraken door zijn/haar verzekeraar(s).

 

Artikel 10. Onderhoud en herstellingen

10.1. VIO STOREBOX heeft te allen tijde toegang tot de STOREBOX teneinde werkzaamheden en onderzoek uit te voeren (of te laten uitvoeren) in het kader van onderhoud, herstel, renovatie, uitbreiding, herpartitionering, inclusief het aanbrengen van extra voorzieningen en verhuis.

10.2. Renovatie en/of herstel/onderhoudswerkzaamheden van of aan de STOREBOX leveren geen gebrek in hoofde van VIO STOREBOX op, ook niet als deze werkzaamheden enerzijds (tijdelijk) het genot en gebruik van de STOREBOX beperken of verhinderen anderzijds ervoor zorgen dat VIO STOREBOX toegang krijgt tot de STOREBOX. De huurder zal de renovatie en/of herstel/onderhoudswerkzaamheden gedogen en VIO STOREBOX daartoe in de gelegenheid stellen, zonder recht op vermindering van de huurprijs of enige andere betalingsverplichting, gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding als gevolg van de renovatie en/of de werkzaamheden.

10.3. De huurder neemt de nodige voorzorgsmaatregelen teneinde schade te voorkomen aan de STOREBOX en/of eigendom van derden. In het geval van schade aan eigendom van derden of VIO STOREBOX’s eigendom, is VIO STOREBOX te allen tijde gerechtigd herstellingen uit te voeren ten koste van de huurder. De huurder stemt ermee in de betaling van facturen voor dergelijke herstellingen uit te voeren binnen de 7 dagen na het versturen van een dergelijke factuur.

10.4. In het geval dat VIO STOREBOX toegang nodig heeft tot de STOREBOX of indien de goederen vanuit de STOREBOX dienen verplaatst te worden voor de hierboven vermelde doeleinden, zal VIO STOREBOX de huurder hiervan inlichten indien de tijd en omstandigheden dit toelaten.

Indien nodig zal VIO STOREBOX aan de huurder verzoeken de goederen binnen een redelijke termijn te verplaatsen naar een andere STOREBOX. Indien de huurder nalaat dit te doen kan VIO STOREBOX de STOREBOX betreden teneinde de goederen, met de nodige zorg maar op risico van de huurder, zelf naar een andere STOREBOX te verplaatsen.

 

Artikel 11. Toegang vanwege VIO STOREBOX en/of derden
11.1. In principe zullen VIO STOREBOX en haar medewerkers de STOREBOX niet betreden zonder voorafgaande toestemming van huurder.

11.2. In noodgevallen zijn VIO STOREBOX en haar medewerkers gerechtigd ook zonder toestemming van de huurder of waarschuwing aan de huurder de STOREBOX te betreden (zo nodig door middel van openbreking). Met noodgevallen wordt hier onder meer bedoeld acuut noodzakelijk onderhoud en herstelling alsook alle plotselinge gebeurtenissen die een dringende toegang noodzakelijk maken.

11.3. Bovendien heeft VIO STOREBOX op verzoek van de nationale, lokale, regelgevende of strafrechtelijke overheden en instanties te allen tijde het recht zichzelf en deze overheden en instanties toegang te verschaffen tot de STOREBOX.

11.4. VIO STOREBOX en haar medewerkers hebben tevens het recht alle grendels en sloten te verwijderen, zonder toestemming de STOREBOX te betreden en de huurder de toegang tot de STOREBOX te ontzeggen indien de huurder (één van) zijn/haar verplichtingen onder de overeenkomst niet of niet correct nakomt of wanneer VIO STOREBOX vermoedt dat deze niet of niet correct worden nagekomen. Meer in het bijzonder heeft VIO STOREBOX het recht de huurder de toegang tot de STOREBOX te ontzeggen en de STOREBOX te betreden bij wanbetaling betreffende verschuldigde huurgelden en kosten.

11.5. Na de STOREBOX te hebben betreden in overeenstemming met dit artikel 11 heeft VIO STOREBOX het recht (maar niet de verplichting) om een inventaris van de opgeslagen goederen op te stellen.

11.6. VIO STOREBOX is niet verplicht de toegangsrechten van een derde tot de STOREBOX te controleren, met inbegrip van de toegangsrechten van de nationale, lokale, regelgevende of strafrechtelijke overheden of instanties. Voor feitelijke toegangsverschaffing tot de STOREBOX door VIO STOREBOX en/of deze overheden en instanties aanvaardt VIO STOREBOX geen enkele aansprakelijkheid.

 

Artikel 12. Niet naleven en ontbinding overeenkomst
12.1. In het geval dat de huurder:

 1. niet voldoet aan enige verplichting opgelegd door de wet, nationale of lokale reglementeringen of gebruiken; of
 2. nalaat zijn/haar verplichtingen onder de bepalingen van deze overeenkomst na te komen (met inbegrip van wanbetaling inzake verschuldigde huurgelden en kosten); of
 3. het voorwerp uitmaakt van een faillissement of een andere insolventie gerelateerde maatregel, dan verkrijgt VIO STOREBOX het recht te allen tijde de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat dit afbreuk doet aan haar bestaande rechten en verhaalsmogelijkheden.

Bovendien zal VIO STOREBOX gerechtigd blijven alle verschuldigde verliezen, huurgelden, vergoedingen en kosten te verhalen op de huurder.

12.2. In het geval van beëindiging van deze overeenkomst zal de huurder omtrent de beëindiging worden ingelicht en zal de huurder zijn/haar goederen uit de STOREBOX moeten verwijderen binnen 14 dagen na deze kennisgeving. Indien de huurder nalaat hiertoe over te gaan, zal VIO STOREBOX toepassing kunnen maken van de rechten verleend onder artikel 4, met inbegrip van het recht de goederen te verkopen of er zich van te ontdoen.

12.3. De huurder zal alle door VIO STOREBOX daadwerkelijk gemaakte kosten in verband met incasso en het naleven van de overeenkomst vergoeden, met een minimum van € 250 voor bedragen tot € 1.000 te verhogen met €100 voor elk veelvoud van € 500 boven de € 1.000.

 

Artikel 13. Einde overeenkomst
13.1. Bij het einde van de overeenkomst is de huurder verplicht de STOREBOX aan VIO STOREBOX perfect schoon, geheel ontruimd, ontgrendeld en in dezelfde staat als op de aanvangsdatum van de overeenkomst terug te leveren (een en ander met in acht name van normale slijtage). Indien de huurder hieromtrent in gebreke blijft, zal de huurder de door VIO STOREBOX gemaakte kosten teneinde enige schade te herstellen vergoeden.

13.2. De huurder moet alle goederen uit de STOREBOX verwijderen.

13.3. Alle goederen die de huurder na beëindiging van de overeenkomst in de STOREBOX achterlaat, worden geacht door de huurder hetzij om niet aan VIO STOREBOX te zijn overgedragen hetzij te zijn afgestaan (res derelicta), zulks ter keuze van VIO STOREBOX. De achtergelaten goederen en zaken zullen door VIO STOREBOX op kosten van de huurder verwijderd worden (met een minimum van € 30,00 /m3). De huurder blijft volledig aansprakelijk voor alle kosten en schade voortvloeiende uit het achterlaten van deze goederen. VIO STOREBOX wordt hierbij volledig gemachtigd door de huurder om diens goederen eventueel te verkopen.

 

Artikel 14. Mededelingen, adreswijziging
14.1. Vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst mag VIO STOREBOX, naar eigen goeddunken, alle mededelingen of communicaties aan de huurder richten hetzij per post (op het adres vermeld in de overeenkomst) hetzij per email of andere elektronische middelen (op het emailadres of enig ander elektronisch adres dat door huurder medegedeeld werd).

14.2. De huurder zal VIO STOREBOX tijdig schriftelijk inlichten omtrent elke wijziging van zijn/haar postadres, elektronisch adres of telefoonnummer en dit alvorens een dergelijke wijziging in werking treedt. Deze kennisgeving dient steeds te gebeuren aan het adres van de VIO STOREBOX BV, Krijgsbaan 241, 2070 Zwijndrecht.

 

Artikel 15. Persoonsgegevens en persoonliike levenssfeer
15.1. De door de huurder verstrekte gegevens zullen in VIO STOREBOX’s gegevensbestanden opgenomen worden en zullen VIO STOREBOX’s eigendom worden.

15.2. De gegevens van de huurder zullen worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving.

15.3. De huurder heeft een recht van inzage inzake zijn/haar huurdergegevens opgenomen in VIO STOREBOX’s gegevensbestanden en kan desnoods vragen deze informatie te corrigeren als zij onjuist blijkt te zijn.

15.4. De gegevens van de huurder zullen gebruikt (kunnen) worden in het kader van de opvolging van de huurder en administratie, communicatie, marktonderzoeken en voor (papieren en/of elektronische) gepersonaliseerde informatie en/of promotiecampagnes betreffende de producten en diensten van VIO STOREBOX.

15.5. Teneinde de kwaliteit van de dienstverlening naar de huurder toe te optimaliseren kunnen telefoongesprekken tussen VIO STOREBOX en de huurder opgenomen worden.

 

Artikel 16. Toepasseliik recht en bevoegde rechtbank

16.1. Alle geschillen die kunnen voortvloeien uit of in verband met deze overeenkomst vallen in principe onder de bevoegdheid van de rechtbanken waar de STOREBOX gevestigd is. Dit doet geen afbreuk aan het recht van VIO STOREBOX om beroep te doen op een andere rechtbank die bevoegd is conform de toepasselijke wetgeving.

16.2. Op deze overeenkomst zijn uitsluitend de wetten en reglementen van het land of gebied van toepassing waar de STOREBOX gevestigd is.

 

Artikel 17. Slotbepalingen
17.1. Als een deel van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

17.2. De huurder begrijpt en aanvaardt deze algemene voorwaarden en de huurder aanvaardt dat de algemene voorwaarden beschikbaar zijn hetzij onder de vorm van een papieren exemplaar hetzij online via de website van VIO STOREBOX. VIO STOREBOX is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen (huurder wordt voor de ten uitvoerlegging van eventuele wijzigingen ingelicht via de post, email of VIO STOREBOX’s website).). Gewijzigde algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn 30 dagen nadat een kennisgeving van VIO STOREBOX werd ontvangen of een bericht werd geplaatst op de website van VIO STOREBOX. De huurder wordt geacht in te stemmen met de wijzigingen tenzij de huurder binnen de voormelde 30 dagen periode VIO STOREBOX er schriftelijk van heeft ingelicht het niet eens te zijn met de wijzigingen. In het geval van een voorgenomen wijziging van de algemene voorwaarden, is de huurder gerechtigd de overeenkomst vanaf de ingangsdatum van de gewijzigde algemene voorwaarden te beëindigen (evenwel met in acht name van een opzegtermijn van 15 dagen).

17.3. Alle verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst zullen geacht hoofdelijk en gezamenlijk te zijn, wanneer de huurder bestaat uit 2 of meer personen.

 

DIRECTIE
VIO STOREBOX