Wedstrijdreglement Facebook actie #metVionaarDVVTrofee

Op de Facebook-pagina van Vio BV loopt momenteel een campagne waar u via 8 verschillende wedstrijden 2×2 standaard inkomkaarten of 2 VIP-inkomkaarten kan winnen voor de veldritwedstrijden van DVV Verzekeringen Trofee.

Het wedstrijdreglement

 1. Organisator: Vio BV. Adres: Krijgsbaan 241, 2070 Zwijndrecht.
 2. Periode: de campagne vindt plaats van woensdag 31 oktober 2018 tot 23 februari 2019 met 10 verschillende wedstrijdperiodes.
  • 31 oktober t.e.m. 5 november voor Jaarmarktcrosse van 10 november
  • 9 november t.e.m. 13 november voor Flandriencross van 18 november
  • 6 december t.e.m. 10 december voor Scheldecross van 15 december
  • 13 december t.e.m. 17 december voor SOUDAL Sint-Niklaas van 22 december
  • 19 december t.e.m. 23 december voor Azencross van 28 december
  • 23 december t.e.m. 27 december voor Grote Prijs Sven Nys van 1 januari
  • 28 december t.e.m. 1 januari voor SOUDAL Brussel van 6 januari
  • 31 januari t.e.m. 4 februari voor Krawatencross van 9 februari
  • 14 februari t.e.m. 18 februari voor SOUDAL Leuven van 23 februari
 3. Spelregels:
  • In deze actie moet u zowel de Facebook-pagina van Vio BV liken, als de gewenste actie uitvoeren zoals gecommuniceerd op de Vio Facebook pagina.
  • Iedereen mag deelnemen aan de wedstrijd, met uitzondering van werknemers van Vio BV. Je kan pas winnen na het liken van de Vio pagina, en het correct uitvoeren van gevraagde actie.
  • Er wordt slechts één deelname/reactie per persoon geaccepteerd (zelfde naam, zelfde voornaam, zelfde postadres en zelfde e-mailadres). De deelnemer kan maximum 1 prijs winnen gedurende de hele wedstrijd.
  • De deelname aan deze wedstrijd is gratis en verbindt geenszins tot de aankoop van welk product of dienst dan ook.
  • Elke natuurlijke persoon gedomicilieerd in België met een geldig e-mailadres en een Facebookaccount kan aan deze wedstrijd deelnemen, met uitzondering van de werknemers van Vio BV of de organisatoren, alsook hun familieleden die onder  hetzelfde dak wonen. Deelnemers onder de 18 jaar dienen goedkeuring van hun ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) te verkrijgen alvorens aan de Wedstrijd deel te nemen.
  • Toegang tot deze wedstrijd gebeurt via internet. Elke persoon die reeds een Facebookaccount heeft of die een Facebookaccount wil aanmaken, kan deelnemen via de officiële Facebookpagina van “Vio BV”: https://www.facebook.com/vioverhuur
 4. Wedstrijdsinformatie
  • Wedstrijd 1: Bij de eerste wedstrijd moet u een foto posten, onder het wedstrijdbericht op Facebook, van een Vio huurwagen. Deze wagen mag NIET geparkeerd staan aan een Vio filiaal. De top 3 leukste foto’s winnen, waarbij de allerleukste foto de 2 VIP tickets krijgt en de 2 volgende reacties de standaard inkomkaarten.
  • Wedstrijd 2: Bij de tweede wedstrijd moet u raden hoeveel linnendozen er passen in een Iveco Vrachtwagen van 7m. Diegene die het snelste, het juiste aantal raadt of het dichtstbij zit, wint de 2 VIP-kaarten. De volgende 2 dichtstbijzijnde kandidaten winnen beide 2 standaarde inkomkaarten.
  • Wedstrijd 3: Bij de derde wedstrijd moet u raden hoe snel twee heren van Vio Zwijndrecht naar Vio Gent – Wondelgem (en terug) hebben gefietst. Diegene die het snelste, de juiste tijd raadt of er het dichtstbij zit, wint de 2 VIP-kaarten. De volgende 2 dichtstbijzijnde kandidaten winnen beide 2 standaarde inkomkaarten.
  • Wedstrijd 4: Bij de vierde wedstrijd is het de bedoeling om een nieuwe, originele slogan voor Vio te bedenken. Diegene met de meest creatieve slogan wint de 2 VIP-kaarten. De volgende 2 kandidaten winnen beide 2 standaarde inkomkaarten. De 3 winnende slogans zullen gekozen worden door de zaakvoerders van Vio BV. De meest creatieve slogan (hoofdwinnaar) wordt op de website geplaatst, alsook ingezet voor commerciële doeleinden. Door mee te doen aan de wedstrijd, gaat de bedenker van de winnende slogan hiermee akkoord.
  • Wedstrijd 5: Bij de vijfde wedstrijd moet u raden hoeveel opslagruimtes VIO STOREBOX te bieden heeft. Diegene die het snelste, het juiste aantal raadt of er het dichtstbij zit, wint de 2 VIP-kaarten. De volgende 2 dichtstbijzijnde kandidaten winnen beide 2 standaarde inkomkaarten.
  • Wedstrijd 6: Bij de zesde wedstrijd moet u raden hoe vaak de beachvlaggen van VIO in beeld zullen komen tijdens de Azencross. Diegene die het snelste, het juiste aantal raadt of er het dichtstbij zit, wint de 2 VIP-kaarten. De volgende 2 dichtstbijzijnde kandidaten winnen beide 2 standaarde inkomkaarten.
  • Wedstrijd 7: Bij de zevende wedstrijd vragen we uw top 5 voor het podium van de GP Sven Nys – Elite Mannen. Diegene die het snelste, het juiste podium raadt of er het dichtstbij zit, wint de 2 VIP-kaarten. De volgende 2 dichtstbijzijnde kandidaten winnen beide 2 standaarde inkomkaarten.
  • Wedstrijd 8: Bij de voorlaatste wedstrijd vragen we het aantal banden dat onze huurvlot telt. Onder huurvloot verstaan we: bestel- en vrachtwagens, minibussen en trekkers. Geen aanhangwagens, verhuis- en opbouwliften. Diegene die het snelste, het juiste aantal raadt of er het dichtstbij zit, wint de 2 VIP-kaarten. De volgende 2 dichtstbijzijnde kandidaten winnen beide 2 standaarde inkomkaarten.
  • Wedstrijd 9: Voor de laatste wedstrijd vragen we om jouw favoriete verhuisbuddy te vermelden & waarom hij of zij jouw favoriet is. Het leukste duo wint de 2 VIP-kaarten. De volgende 2 tofste duo’s winnen beide 2 standaarde inkomkaarten.
 5. Winnaars: De winnaars worden op de hoogte gebracht op Facebook op onderstaande data. Daarna zullen zij hun adres moeten doorsturen via een privébericht, zodat wij hen per post de prijs kunnen bezorgen. Door deelname verlenen de prijswinnaars toestemming aan Vio BV om hun namen te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van de winnaars.
  • 5 november voor Jaarmarktcross van 10 november
  • 14 november voor Flandriencross van 18 november
  • 11 december voor Scheldecross van 15 december
  • 18 december voor Waaslandcross van 22 december
  • 24 december voor Azencross van 28 december
  • 28 december voor Grote Prijs Sven Nys van 1 januari
  • 2 januari voor SOUDAL Brussel van 6 januari
  • 5 februari voor Krawatencross van 9 februari
  • 19 februari voor SOUDAL Leuven van 23 februari
 6. Prijs: De prijs is 2 VIP toegangskaarten (hoofdprijs) of 2 x 2 standaard inkomkaarten (secundaire prijs) per winnaar voor een van de DVV Verzekeringen Trofee of SOUDAL veldritwedstrijden.
 7. Disclaimer: De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.
 8. Aansprakelijkheid:
  • Facebook kan niet geassocieerd worden met de promotie, Facebook ondersteunt of voert deze promotie op geen enkele wijze uit. Facebook kan dus ook niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele problemen. De deelnemers verschaffen informatie aan Vio BV en niet aan Facebook.
  • De Organisator, Vio BV, draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor een onsuccesvolle poging om deel te nemen aan de wedstrijd (bijvoorbeeld:    technische onderbrekingen, vertragingen in het ontvangen of versturen van e-mails, verlies of beschadiging van gegevens tijdens of na de verzending (niet-limitatieve lijst). Vio BV draagt eveneens geen verantwoordelijkheid voor eventuele ongelukken of schade, van welke aard ook, veroorzaakt bij de toekenning of het gebruik van de gewonnen prijs of bij deelname aan de huidige    wedstrijd.  Indien de gewonnen prijs bestaat uit vrijkaarten voor evenement kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
  • Vio BV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele onkosten of kosten voortvloeiend uit deze actie of toegekende prijs.
  • Indien een bepaling van dit reglement ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit een invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen. Vio BV behoudt zich het recht voor om bepalingen van de wedstrijd en deze voorwaarden aan te passen, toe te voegen of te schrappen.
  • Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer zonder enig voorbehoud of beperking alle bepalingen die vermeld worden in de FACEBOOK Gebruikersovereenkomst, evenals de beslissingen die Vio BV kan nemen.
  • In het geval de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de deelnemer gevraagd het juiste antwoord op te geven. In geval meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, wordt de winnaar onder hen bepaald op basis van datum / tijd van de inzending. De snelste deelnemer, met het juiste antwoord, wint.
  • Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de deelnemer Vio BV de toestemming om deze creatieve inbreng, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd is, en zonder enige beperking in tijd en ruimte te publiceren op de website(s) van Vio BV en andere onlinekanalen (zoals Facebook, YouTube, Instagram, …). De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten) te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart Vio BV tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).Vio BV is in geen geval verplicht om een creatieve inbreng ook effectief te publiceren en gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen.
 9. Fraude: In  geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de wedstrijd behoudt Vio BV zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.
 10. Privacy: De informatie die door de deelnemers wordt verschaft, is bestemd voor Vio BV, en niet voor Facebook. De organisator kan de persoonsgegevens opnemen in haar bestand om de deelnemers op de hoogte te brengen van latere acties die hen zouden kunnen interesseren. De organisator zal de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelen en met eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (wet van 08.12.1992). De gegevens van de deelnemers en de winnaars zullen niet aan derden worden doorgegeven.
 11. Door deel te nemen aan de Facebookactie geven deelnemers aan akkoord te gaan met de voorwaarden van dit reglement.